Leveransen skjer ubetalt og uskattet fra Tyskland.
Facebook Instagram

Standard forretningsvilkår og kundeinformasjon


I. Standard forretningsvilkår


§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter som du inngår med oss som leverandør (Axel Suijker) via nettstedet https://www.stoffaktivt.net/. Med mindre annet er avtalt, er det utelukket å inkludere dine egne vilkår, om nødvendig.


(2) En "forbruker" i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon som i overveiende grad ikke kan tilskrives vedkommendes næringsvirksomhet eller selvstendige yrkesutøvelse. Med "næringsdrivende" menes enhver fysisk person, juridisk person eller ansvarlig selskap som inngår en rettshandel som ledd i sin selvstendige næringsvirksomhet.


§ 2 Inngåelse av avtalen


(1) Kontraktens gjenstand er salg av produkter.


(2) Så snart du har lagt inn det aktuelle produktet på nettstedet vårt, sender vi deg et bindende tilbud om å inngå en avtale via det nettbaserte handlekurv-systemet på de vilkår som er angitt i varebeskrivelsen.


(3) Kontrakten inngås via det elektroniske handlekurv-systemet på følgende måte: 


Varene som skal kjøpes, legges i "handlekurven". Du kan når som helst åpne "handlekurven" ved hjelp av den tilsvarende knappen i navigasjonsfeltet og gjøre endringer der. 


Etter at du har klikket på knappen "Gå til kassen" eller "Gå til bestilling" (eller lignende betegnelse) og lagt inn personopplysninger samt betalings- og leveringsbetingelser, vises bestillingsdataene til slutt som en bestillingsoversikt. 


Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmåte, blir du enten ført til bestillingsoversikten i nettbutikken vår eller videresendt til nettstedet til leverandøren av det øyeblikkelige betalingssystemet. 


Hvis du blir videresendt til det aktuelle systemet for øyeblikkelig betaling, må du velge og/eller legge inn de opplysningene du ønsker. Til slutt, på nettstedet til leverandøren av straksbetalingssystemet eller etter at du har blitt sendt tilbake til nettbutikken vår, vises bestillingsdataene som en bestillingsoversikt.


Før du sender inn bestillingen, har du mulighet til å gå gjennom eller endre (du kan også bruke "Tilbake"-knappen i nettleseren din) all informasjon på siden med bestillingsoversikten eller kansellere kjøpet.

Ved å sende bestillingen via den tilsvarende knappen ("bestill med betalingsforpliktelse", "kjøp" / "kjøp nå", "bestill med betalingsforpliktelse", "betal" / "betal nå" eller lignende betegnelse) erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.


(4) Du er ikke bundet av dine forespørsler om opprettelse av et tilbud som er sendt til oss. Vi gir deg et skriftlig og bindende tilbud (f.eks. via e-post) som du kan akseptere innen 5 dager.


(5) Gjennomføringen av bestillingen og oversendelsen av alle opplysninger som er nødvendige for å inngå kontrakten, skjer delvis automatisk via e-post. Du må derfor forsikre deg om at e-postadressen du har oppgitt til oss, er den riktige, og at mottak av de respektive e-postene er garantert. Du må spesielt forsikre deg om at de respektive e-postene ikke er blokkert av et SPAM-filter.


§ 3 Individuelt utformede produkter


(1) Du gir oss den informasjonen, teksten eller dataene som er nødvendige for å tilpasse varene via det elektroniske bestillingssystemet eller via e-post uten unødig forsinkelse etter kontraktsinngåelsen. Du må ta hensyn til eventuelle spesifikasjoner som vi måtte gi om filformater.


(2) Du er forpliktet til å sikre at du ikke overfører data hvis innhold krenker rettighetene til eksterne parter (spesielt opphavsrett, navnerettigheter og varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du fritar oss eksplisitt fra alle krav knyttet til dette som måtte bli reist av eksterne parter. Dette gjelder også kostnadene forbundet med eventuell juridisk representasjon som kan bli nødvendig i denne forbindelse.


(3) Vi kontrollerer ikke de overførte dataene med hensyn til tekstlig nøyaktighet. I denne forbindelse påtar vi oss intet ansvar for feil.


§ 4 Spesielle avtaler knyttet til betalingsmåtene som tilbys


(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"


Hvis du velger en betalingsmåte som tilbys via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De enkelte betalingsmåtene via "PayPal" vil bli vist for deg under en tilsvarende knapp på vår Internett-tilstedeværelse samt i den elektroniske bestillingsprosessen. "PayPal" kan bruke andre betalingstjenester for betalingsbehandling; hvis spesielle betalingsbetingelser gjelder, vil du bli informert om disse separat. Du finner mer informasjon om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Tilbakeholdsrett, forbehold om eiendomsrett


(1) Du kan bare utøve tilbakeholdsrett hvis det dreier seg om krav som oppstår i forbindelse med det samme kontraktsforholdet.


(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.


(3) Hvis du er næringsdrivende, gjelder i tillegg følgende betingelser:


a) Vi beholder eiendomsretten til varene inntil alle krav som følger av det løpende forretningsforholdet er betalt i sin helhet. Varer med eiendomsforbehold kan ikke pantsettes eller overføres som sikkerhet før eierskapet til varene skifter eier.


b) Du kan videreselge varene innenfor rammen av en ordnet transaksjon. I denne forbindelse overdrar du herved alle krav på et beløp tilsvarende faktureringsbeløpet som tilfaller deg som følge av videresalget til oss, og vi aksepterer overdragelsen. Videre har du fullmakt til å inndrive det aktuelle kravet. I den grad du ikke oppfyller dine betalingsforpliktelser på en ordnet måte, forbeholder vi oss imidlertid retten til å inndrive kravet selv.


c) Ved sammenslåing og sammenføyning av varer med eiendomsforbehold får vi medeierskap til den nye varen. Dette sameieforholdet tilsvarer forholdet mellom fakturaværdien av de forbeholdte varene og de andre bearbeidede varene på bearbeidelsestidspunktet.


d) Hvis du fremsetter en slik anmodning, er vi forpliktet til å frigi de sikkerheter som vi har krav på, i den grad realisasjonsverdien av våre sikkerheter overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Vi er ansvarlige for å velge ut hvilke sikkerheter som skal frigis.


§ 6 Garanti


(1) De lovbestemte garantirettighetene gjelder.


(2) Som forbruker er du forpliktet til å kontrollere at produktet er komplett, har synlige mangler og transportskader så snart det er levert, og å reklamere skriftlig til oss og transportselskapet så snart som mulig. Selv om du ikke etterkommer denne anmodningen, har det ingen innvirkning på dine juridiske garantikrav.


(3) Hvis en egenskap ved varene avviker fra de objektive kravene, skal avviket bare anses som avtalt hvis du ble informert om det av oss før du sendte inn kontraktserklæringen, og avviket ble uttrykkelig og separat avtalt mellom kontraktspartene.


(4) Dersom du er næringsdrivende, gjelder følgende som avvik fra garantibestemmelsene ovenfor:


a) Det er kun våre egne spesifikasjoner og produsentens produktbeskrivelse som skal anses som godkjent som varens kvalitet, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.


b) I tilfelle mangler skal vi, etter vårt skjønn, gi garanti ved utbedring av mangelen eller etterlevering. Hvis utbedring av mangler mislykkes, kan du etter eget valg kreve prisavslag eller heve avtalen. Utbedring av mangler anses som mislykket etter andre mislykkede forsøk, med mindre varens eller mangelens art eller andre omstendigheter tilsier noe annet. Ved utbedring av mangler er vi ikke forpliktet til å bære de økte kostnadene som oppstår ved transport av varene til et annet sted enn leveringsstedet, med mindre slik transport er i samsvar med varens tiltenkte bruk.


c) Garantiperioden skal være ett år fra levering av varene. Forkortelsen av perioden skal ikke gjelde


 - for klanderverdig skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lemmer eller helse og for annen skade som er forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;


 - i den grad vi svikaktig har skjult mangelen eller har påtatt oss en garanti for varens kvalitet;


 - når det gjelder gjenstander som er brukt til en bygning i samsvar med vanlig bruk og som har forårsaket mangelen;


 - når det gjelder lovbestemte regressrettigheter som du kan gjøre gjeldende mot oss i forbindelse med rettigheter som følge av mangler.


§ 7 Lovvalg


(1) Tysk rett gjelder. Dette lovvalget gjelder kun for kunder dersom det ikke fører til opphevelse av den beskyttelsen som garanteres av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet der kunden har sitt vanlige bosted (benefit-of-the-doubt-prinsippet).


(2) Bestemmelsene i FN-konvensjonen om avtaler om internasjonale løsørekjøp gjelder uttrykkelig ikke.


II. Informasjon til kunden


1. Selgerens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Telefon: 0543193234

E-post: info@stoffaktivt.net


Alternativ tvisteløsning:


EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig tvisteløsning (ODR-plattform), som du finner på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for forbrukernemnder.


2. Informasjon om inngåelse av kontrakten


De tekniske trinnene i forbindelse med kontraktsinngåelsen, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsmulighetene utføres i samsvar med bestemmelsene "kontraktsinngåelse" i våre standard forretningsvilkår (del I.).


3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktsteksten


3.1 Kontraktsspråket skal være engelsk.


3.2 Den fullstendige avtaleteksten lagres ikke hos oss. Før bestillingen sendes, kan avtaledataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at vi har mottatt bestillingen, sendes bestillingsdataene, de lovpålagte opplysningene knyttet til fjernsalgsavtaler og standard forretningsvilkår til deg via e-post.


3.3 Du vil få tilsendt all kontraktsinformasjon innenfor rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, for eksempel via e-post, for tilbudsforespørsler utenfor det elektroniske handlekurv-systemet, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.


4. Produktets eller tjenestens hovedegenskaper


De viktigste egenskapene til varene og/eller tjenestene fremgår av det respektive tilbudet.


5. Priser og betalingsordninger


5.1 Prisene som er oppgitt i de respektive tilbudene, representerer totalpriser, i likhet med fraktkostnadene. De inkluderer alle priskomponenter, inkludert alle avgifter.


5.2 De påløpte forsendelseskostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan ses ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingstransaksjonen og må i tillegg bæres av deg, i den grad gratis levering ikke er bekreftet.


5.3 Ved levering til land utenfor EU kan det påløpe urimelige tilleggskostnader for oss, som for eksempel toll, skatter eller overføringsgebyrer (overførings- eller vekslingsgebyrer som belastes av bankene), som du må bære. 


5.4 Du må også bære kostnadene som oppstår ved pengeoverføringer i tilfeller der leveransen skjer til en EU-medlemsstat, men betalingen initieres utenfor EU.


5.5 Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige for deg, kan du se ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det aktuelle tilbudet.


5.6 Med mindre annet er spesifisert for de respektive betalingsmåtene, blir betalingskravene som følger av kontrakten som er inngått, umiddelbart betalbare.


6. Leveringsbetingelser


6.1 Leveringsbetingelser, leveringsdato og eventuelle leveringsbegrensninger finner du ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det aktuelle tilbudet.


6.2 Hvis du er forbruker, er følgende regulert ved lov: Risikoen for at den solgte varen ved et uhell ødelegges eller forringes under forsendelsen, går først over på deg når den aktuelle varen leveres, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller ikke. Dette vilkåret gjelder ikke hvis du på egen hånd har engasjert et transportfirma som ikke er oppgitt av oss, eller en person som på annen måte er utpekt til å utføre forsendelsen.


Hvis du er næringsdrivende, skjer levering og forsendelse på egen risiko.


7. Lovbestemt reklamasjonsrett


Ansvaret for mangler reguleres av bestemmelsene om "Garanti" i våre generelle forretningsvilkår (del I). 


Disse generelle forretningsvilkårene og kundeopplysningene er utarbeidet av Händlerbunds jurister med spesialisering i IT-rett, og de kontrolleres kontinuerlig med hensyn til lovlighet. Händlerbund Management AG garanterer for tekstenes rettssikkerhet og påtar seg ansvaret for eventuelle advarsler. Nærmere informasjon finner du på følgende nettsted: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
siste oppdatering: 29.11.2022